Jump to content


ZAKON PRIVLACENJA


 • Please log in to reply
28 replies to this topic

#1 Alien

Alien

  CARICA

 • Senior Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,897 posts

Posted 06 May 2011 - 19:07

Ovaj tekst sam dobila od jedne dobre osobe. Zelela bih da ga podelim sa vama.
Deo po deo.

Da pocnemo:


Ester i Deri Hiks
Zakon
privla?enja
Predgovor
Nil Donald Vol, autor serije bestselera
Razgovori s Bogom i Kod ku?e s Bogom
u ivotu koji se nikad ne zavrava
To je to. Nali ste. Ne morate dalje da traite. Odloite sve druge knjige, ispiite
se sa svih seminara i radionica i javite svom savetniku da vie nemate potrebe da ga
pose?ujete. Jer, to je to: sve to ste ikad eleli da znate o ivotu i o tome kako da
postignete da funkcionie. Nali ste ih: sve drumske propise ovog izvanrednog
putovanja. Sva oru?a pomo?u kojih ?ete stvarati iskustva koja ste oduvek eleli. Ne
morate da idete dalje od ovoga gde se sada nalazite. Zaista, pogledajte samo ta ste
dosad uradili. Samo pogledajte. Ho?u da kaem da odmah, ovog ?asa, pogledate ovo
to drite u rukama.
Uspeli ste. Podignite ovu knjigu upravo ovde, ovde gde je sad, sebi pred o?i. Vi ste je
manifestovali, iz vedra neba. Ve? je to, samo po sebi, dokaz koji traite da ova knjiga
funkcionie.
Shvatate li? Ne, nemojte ovo preskakati. Vano je da ?ujete. Kaem vam da u rukama
upravo drite najbolji dokaz koji sebi ikad moete dati da je zakon privla?enja stvaran
i delotvoran i da proizvodi fizi?ke ishode u stvarnom svetu.
Dozvolite da objasnim.
Negde u dubinama vae svesti, negde na nekom vanom mestu u vaem umu, namerili
ste da primite ovu poruku, jer ina?e ova knjiga ne bi nikad nala put do vas. Ovo nije
mala stvar. Vana je. Verujte mi, vrlo je vana. I to zato to vam upravo predstoji
stvaranje onoga sto ste i namerili da stvorite: velike promene u vaem ivotu.
To vam je i bila namera, zar ne? Dabome da jeste. Ono to se doga?a dok ?itate ove
redove ne bi se doga?alo da niste svoju panju usmerili na istinsku elju da podignete
svoje svakodnevno iskustvo na novi nivo. Ve? odavno elite to da u?inite.
Pitali ste se samo: Kad? Kako glase pravila? Koja su oru?a? Dakle, evo ih. Traili
ste, pa ste ih i dobili. A to je, uzgred, pravilo broj jedan. Dobija ono to trai.
Me?utim, to nije samo to - mnogo je vie od toga. Upravo o tome i govori ova
izvanredna knjiga. Ne samo da ?ete u njoj dobiti neka zaista zadivljuju?a oru?a, nego i
uputstva za njihovu upotrebu. Jeste li ikad poeleli da ste ivot dobili zajedno s
uputstvom za upotrebu?
Hej, pametna elja. Sada ga imamo.
Onima kojima moemo da zahvalimo za to su Ester i Deri Hiks. I, naravno,
Abraham. (U fascinantnom, uzbudljivom tekstu koji sledi, oni ?e vam potanko
objasniti ko je to.) Ester i Deri posvetili su ivot radosti irenja ?udesnih poruka koje
im stiu od Abrahama. Izuzetno ih potujem i volim zbog toga; i veoma sam im
zahvalan, zato to su istinski izvanredni ljudi, s veli?anstvenim zadatkom da promu
velicanstveno?u zadatak kojeg smo se svi prihvatili: ivljenje i doivljavanje veli?ine
samog ivota i onoga to zaista jesmo.
Znam da ?ete biti veoma impresionirani i veoma blagosloveni onim to pro?itate
ovde. Znam da ?e ?itanje ove knjige zna?iti prekretnicu u vaem ivotu. Ovo ovde nije
samo opis najvanijeg zakona univerzuma (jedinog, u stvari, za koji treba da znate),
ve? i lako razumljivo objanjenje mehanizama ivota. Ovo su uzbudljiva saznanja.
Ovo su monumentalni podaci. Ovo je briljantna, bletava spoznaja.
Vrlo je malo knjiga za koje bih rekao ono to ?u sada re?i. Pro?itajte svaku re? koja
ovde pie i uradite sve to ova knjiga kae. U njoj ?ete na?i sve odgovore na pitanja
koja u dubini due tako ozbiljno postavljate. Stoga - ako smem da budem ovako
direktan - obratite panju.
Ova knjiga govori o tome kako da obra?ate panju, a ako obra?ate panju na to kako
obra?ate panju, svaka vaa namera manifestova?e se u vaoj stvarnosti, a to ?e
zauvek promeniti va ivot.
Prolog
Deri Hiks
novativna filozofija prakti?ne duhovnosti koju ?ete prona?i u ovoj knjizi, otkrila se
Ester i meni prvi put 1986. kao reakcija na vrlo duga?ak spisak pitanja na koja
godinama nisam
imao odgovora.
Na ovim stranicama, na?i ?ete osnove Abrahamovih u?enja onako kako su nam s
ljubavlju re?ena prvog dana nae interakcije s njima. (Molimo vas da uo?ite da se ime
Abraham, iako ozna?ava jedninu, odnosi na grupu dragih bi?a, zbog ?ega o njima
govorimo u mnoini).1
Zapisi iz kojih se razvila ova knjiga prvi put su zvani?no objavljeni 1988. kao deo
albuma od deset audio-zapisa nazvano Posebne teme (Special Subjects). Od tada,
mnogi aspekti osnovnih Abrahamovih u?enja u vezi s univerzalnim zakonom privla?e
nja objavljeni su kao deo sadraja razli?itih knjiga, CD-a DVD-a, pilova karata,
kalendara, ?lanaka, radio i TV emisija seminara, kao i od strane brojnih vrsnih autora
koji su ugradili Abrahamova u?enja u svoja sopstvena. Me?utim, sve do ove knjige,
Zakon privla?enja, ova originalna u?enja nisu u celini objavljena u jednoj knjizi.
1 Budu?i da u srpskom jeziku, za razliku od engleskog, glagoli imaju roc broj, u
prevodu ?e se Abraham" naj?e?e tretirati kao jednina (da ne bismo dobijali
besmislene re?enice tipa Abraham su rekli" i tome sli?ne (Prim, prev.)
(Ukoliko elite da ?ujete jedan od originalnih zapisa iz serije, s naeg vebsajta
www.abraham-hicks.com moete besplatno u?itati Uvod u Abrahama, u trajanju od
70 minuta.) Ova knjiga nastala je transkripcijom naeg originalnog Po?etnog seta
Abrahamove osnove", kompleta od pet CD-ova, i potom traenja od Abrahama da ih
malo uredi kako bi se poja?ala ?itljivost izgovorene re?i. Zarad jasno?e i kontinuiteta,
Abraham je dodao i nekoliko novih pasusa.
Milioni ?italaca, slualaca i gledalaca uivaju u vrednostima koje izvla?e iz ovih
u?enja. A Ester i ja smo presre?ni to moemo da vam ponudimo, u formi Zakona
privla?enja, originalna osnovna Abrahamova u?enja.
Me?utim, u kakvom je odnosu ova knjiga sa Trai i dobi?e? Dakle, smatrajte Zakon
privla?enja bazi?nim bukvarom iz kojeg poti?u sva ostala u?enja. I smatrajte Trai i
dobi?e najobuhvatnijom sveskom prvih dvadeset godina Abrahamovih u?enja.
Vra?anje ovom ivotno vanom materijalu u pripremi za objavljivanje ove knjige bilo
je za Ester i mene predivno iskustvo, jer smo se podsetili ovih osnova i jednostavnih
zakona koja nam je Abraham pre mnogo godina objasnio.
Jo otkako smo prvi put primili ovaj materijal, Ester i ja dajemo sve od sebe da u
sopstvenom ivotu primenimo ono to smo kroz ove zakone nau?ili, a ?udesan
napredak u naem radosnom ivljenju je zadivljuju?, Poverovali smo Abrahamu, jer je
sve to su nam rekli bilo toliko logi?no, ali primena ovih u?enja dokazala se kroz nae
svakodnevno iskustvo. Stoga smo izuzetno sre?ni to moemo da vam kaemo - iz
sopstvenog iskustva: ovo funkcionie!
(Napomena urednika: Molimo vas da imate u vidu da na fizi?ki jezik ne sadri uvek
reci potrebne za savreno izraavanje nefizi?kih misli koje Ester prima, zbog ?ega ona
ponekad formulie nove kombinacije re?i ili upotrebljava standardne re?i na nove
na?ine; na primer, piu?i ih u kurzivu kako bi izrazila nove na?ine gledanja na ivot.)#2 Alien

Alien

  CARICA

 • Senior Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,897 posts

Posted 06 May 2011 - 20:13

Deo prvi
Na put do Abrahama
Uvod
Deri Hiks
Ovu knjigu smo napisali da bismo vas upoznali s univerzalnim zakonima i
prakti?nim procesima koji ?e vas jasno i precizno provesti kroz realizaciju vaeg
prirodnog stanja dobrobiti. ?itanje ove knjige prui?e vam jedinstveno i blagotvorno
iskustvo dobijanja preciznih, snanih odgovora na pitanja koja sam celog ivota
postavljao. A vaa uspena primena ove filozofije prakti?ne duhovnosti, zasnovane na
radosti, pomo?i ?e vam da i druge dovedete do onog ivljenja koje oni smatraju
savrenim.
Mnogi mi kau da ova moja pitanja, na vie na?ina, odraavaju njihova. I tako, dok
doivljavate jasno?u i briljantnost Abrahamovih odgovora, ne samo da ?ete, po svoj
prilici, po?eti da ose?ate istinsko zadovoljstvo zbog toga to su vaa davnanja pitanja
najzad dobila odgovore, nego ?ete i otkriti (poput Ester i mene) obnovljeno
oduevljenje za sopstvena ivotna iskustva. A kad usled novog pogleda na ivot
po?nete da primenjujete prakti?ne procese ponu?ene u ovoj knjizi, ustanovi?ete da
promiljeno stvarate za sebe sve to elite da radite, budete ili imate.
?ini mi se da je moj ivot, otkako pamtim, proizvodio bujicu naizgled beskrajnih
pitanja na koja nisam uspevao da na?em zadovoljavaju?e odgovore, jer sam svim
srcem prieljkivao da otkrijem ivotnu filozofiju zasnovanu na apsolutnoj istini. Ali
kad je u nae iskustvo uao Abraham - otkrivi Ester i meni svoje objanjenje mo?nih
zakona univerzuma, zajedno s efika
snim procesima koji su nam pomogli da ideologiju i teoriju preto?imo u prakti?ne
rezultate - doao sam do spoznaje da je neprekidan niz knjiga, u?itelja i ivotnih
iskustava na koje jesam usput nailazio predstavljao savrene korake na putu ka
otkrivanju Abrahama.
Volim da razmiljam o prilici koju imate sad, dok ?itate ovu knjigu, a to je da i sami
otkrijete vrednost onoga to Abraham prua, jer znam koliko su ova u?enja unapredila
nae ivotno iskustvo. Tako?e sam svestan da ne biste ni drali ovu knjigu u rukama,
da vas vae ivtn o iskustvo nije pripremilo (kao to je i mene moje) za primanje ove
ihformacije.
Ose?am vau udnju da zaronite u ovu knjigu i otkrijete jednostavne i prakti?ne
zakone i prakti?ne procese koje nudi Abraham, kako biste mogli da po?nete
promiljeno da privla?ite u svoje iskustvo sve ono to sami elite, ali i da iz njega
izbacujete sve ono to ne elite.
Neprekidan niz verskih grupa
Moji roditelji nisu bili religiozni, stoga mi nije ba najjasnije otkud to da sam ose?ao
tako snaan poriv da prona?em crkvu i angaujem se u primeni verskih na?ela, ali ta
sila je bila u meni vrlo intenzivna u periodu odrastanja. Moda je posredi bio pokuaj
da ispunim vrlo stvarnu prazninu koju sam duboko u sebi ose?ao, a moda i ?injenica
da su toliki drugi oko me-ne pokazivali svoj religijski ar i sigurnost da su pronali
istinu.
Tokom prvih ?etrnaest godina ivota, promenio sam osamnaest adresa u est saveznih
drava, tako da sam imao priliku da procenim najrazli?itije filozofije. U svakom
slu?aju, sistematski sam upadao u jednu crkvu za drugom, svaki put se svim srcem
nadaju?i da ?u ba iza tih vrata na?i ono to traim. Me?utim, prelaze?i iz jedne
verske ili filozofske grupe u drugu, bivao sam sve vie razo?aran, jer je svaka tvrdila
da je samo ona u pravu, a da svi ostali gree. U takvom okruenju, postaju?i sve
utu?eniji, shvatio sam da nisam naao odgovore za kojima sam tragao. (Tek nakon
otkrivanja Abrahamovih u?enja uspeo sam da shvatim te o?igledne.filozofske
protivre?nosti i da prestanem da ose?am negativne emocije u vezi s njima.) I tako se
moja potraga nastavila.
Poruka iz sveta duhova
Premda nisam imao nikakvog li?nog iskustva s tablom za ispisivanje poruka s onog
sveta", moje miljenje o tome bilo je izrazito negativno. Smatrao sam to, u najboljem
slu?aju, samo igrom, a u najgorem, najobi?nijom prevarom. Tako sam 1959. kad su
mi prijatelji u Spokejnu, u Vaingtonu, predloili da igramo tu igru, odbio i samu
pomisao, smatraju?i je apsurdnom. Me?utim, moji prijatelji su bili uporni i neto
kasnije sam se i li?no uverio u stvarnost fenomena.
Poto sam jo uvek tragao za odgovorima na svoj duga?ak spisak pitanja, upitao sam
tablu: Kako da postanem istinski dobar?" Pokaziva? je prvo, velikom brzinom,
redom pokazao
sva slova abecede, a potom ispisao ?-I-T-A-J.
Sta da ?itam?", upitao sam. K-NJ-I-G-E, ispisao je pokaziva?. A kad sam upitao:
Koje knjige?", ispisao je (ponovo velikom brzinom): SVE OD ALBERTA
VAJCERA. Moji prijatelji nisu nikad ?uli za Alberta vajcera, a i ja sam sam tek
na?uo o njemu, tako da je malo re?i da mi je ovo podstaklo radoznalost; odlu?io sam
da malo istraim i saznam neto o tom ?oveku koji je na zaista neverovatan na?in uao
u moju akutnu svest.
Upisao sam se u biblioteku i tamo pronaao mnogo knjiga koje je napisao Albert
vajcer, i sistemati?no ih pro?itao sve do jedne. Premda ne mogu da kaem da sam
pronaao bilo koji konkretan odgovor na svoja brojna pitanja, vajcerova knjiga
Potraga za istorijskim Isusom naro?ito je otvorila moj um za spoznaju da postoji
mnogo vie na?ina gledanja na stvari nego to sam ja spreman da ih uzmem u obzir.
Moje oduevljenje onim za ta sam se nadao da ?e biti prolaz ka snanom
prosvetljenju i odgovorima na sva moja pitanja naposletku je prolo, budu?i da mi
tabla za ispisivanje poruka iz sveta duhova nije donela snano prosvetljenje ni
odgovore na moja pitanja, ali je zato izvesno pobudila u meni spoznaju da postoji i da
je dostupan na?in inteligentne komunikacije za koji nisam verovao da je mogu? sve
dok ga i sam nisam doiveo.
Tabla se nije ni oglasila kad sam je sam upotrebio, ali isprobao sam je na stotinama
ljudi dok sam putovao kao zabavlja? i pronaao troje koji su imali uspeha s njom. S
nekim prijateljima u Portlandu, u Oregonu, (kod kojih je tabla radila), razgostvo na
neki na?in reflektuje sadraj mojih misli. Knjiga je bila
privla?na i zanimljiva i nadahnula je u meni elju da pokuam da sledim sugestije koje
je davala - to sam i uradio. Primena ovih u?enja dala je kod mene toliko dobre
rezultate, u stvari, da sam za vrlo kratko vreme uspeo da izgradim multinacionalni
biznis, to mi je dalo priliku da na zna?ajan na?in dodirnem ivote hiljada ljudi. ?ak
sam po?eo da predajem na?ela koja sam nau?io. Me?utim, iako sam ja li?no nau?io
neverovatno dragocene stvari iz ove izuzetne knjige Napoleona Hila, ivoti mnogih
ljudi koje sam podu?avao nisu se poboljali onako dramati?no kao moj, bez obzira na
to koliko su te?ajeva poha?ali, tako da se moja potraga za konkretnijim od govorima
nastavila.
Set govori o stvaranju sopstvene stvarnosti
Iako se moja ivotna potraga za vanim odgovorima nastavljala, a moja elja da
na?em na?ina da pomognem drugima da efikasnije ostvaruju svoje ciljeve pomaljala
ve?a nego ikada pre, privremeno me je od toga odvojio novi ivot koji smo Ester i ja
gradili u Feniksu, u Arizoni. Ven?ali smo se 1980. posle nekoliko godina poznanstva,
i ustanovili da smo neobjanjivo kompatibilni. Dan za danom smo se radovali,
istraivali svoj novi grad, sre?ivali svoj novi dom i otkrivali novi zajedni?ki ivot. I
mada Ester nije ba delila moju e? za znanjem ili glad za odgovorima, radovala se
ivotu, bila je vesela i predstavljala uvek prijatno drutvo.
Jednog dana sam u biblioteci primetio knjigu pod naslovom Govori Set (Seth Speaks),
autorke Dejn Roberts, i jo pre nego to sam stigao da je izvu?em iz police, ponovo
su se sve dla?ice na mom telu nakostreile i osetio sam marce uzbu?enja. Prelistao
sam knjigu, pitaju?i se kakav moe biti njen sadraj kad je kod mene izazvala takvu
emocionalnu reakciju.
Za sve vreme mog i Esterinog zajedni?kog ivota, otkrio sam samo jedno pitanje u
vezi s kojim se nismo slagali: nije htela ni da ?uje za moja iskustva s tablom za
ispisivanje poruka. Kad god bih na?eo tu temu (koju sam ja, opet, smatrao veoma
zabavnom), Ester bi izala iz sobe. U detinjstvu su je nau?ili da se izuzetno boji svega
to nije fizi?ko, a poto nisam varali smo" stotinama sati s onima za koje smo verovali
da su nefizi?ka bi?a. Kakva zabavna parada pirata, svetenika, politi?ara i rabina je
pri?ala s nama! Bilo je to umnogome poput one vrste fascinantnih konverzacija koje
vodite na zabavama, s osobama najraznovrsnijih interesovanja, miljenja i intelekta:
Moram da kaem da me ova tabla nije nau?ila ni?emu korisnom, to bih mogao da
upotrebim u sopstvenom ivotu - niti to bih poeleo da prenosim drugima - tako da
sam je jednog dana prosto bacio i to je bio kraj mog interesovanja ili aktivnosti s
tablom za ispisivanje poruka od strane duhova. Me?utim, ovo ?udesno iskustvo -
pogotovo s inteligencijom koja me je podstakla da ?itam knjige - nije u meni pobudilo
samo spoznaju da tamo negde" postoji mnogo vie od onoga to sam tada
razumevao, nego i jo snaniju elju da na?em odgovore. Po?eo sam da verujem daje
mogu?e povezati se s inteligencijom koja pose
duje prakti?ne odgovore na pitanja o tome kako funkcionie univerzum, zato smo svi
mi tu, kako moemo radosnije da ivimo i kako moemo da ispunimo razlog svog
postojanja.
Misli i bogati se
Prvi prakti?ni odgovori na moj rastu?i spisak pitanja doli su s otkri?em fascinantne
knjige dok sam 1965. drao koncerte na raznim koledima i univerzitetima. Knjiga je
leala na sto?i?u u foajeu malog motela negde u Montani, i se?am se protivre?nog
ose?anja koje je izazvala u meni dok sam je drao u rukama i gledao re?i na prednjoj
korici: Misli i bogati se!, Napoleon Hil.
Naslov mi je bio odbojan, jer sam, poput mnogih drugih, bio nau?en da podsti?em
svoje negativne utiske o bogatim ljudima, kao opravdanje za sopstveni nedostatak
lako ste?enih sredstava. Me?utim, postojalo je neto neosporno privla?no u vezi s
ovom knjigom i, nakon to sam pro?itao svega dvanaestak strana, sve dla?ice na mom
telu su se nakostreile, a ki?mom su mi strujali marci uzbu?enja.
Sad ve? znamo da su ove fizi?ke, visceralne senzacije dokazi koji potvr?uju da se
nalazimo na putu ka ne?emu veoma dragocenom, ali ja sam ve? tada ose?ao da je ova
knjiga pobudila u meni spoznaju da su moje misli vane, te da moje ivotno iskueleo
daje potresam, prestao sam da prepri?avam te pri?e, barem u njenom prisustvu. Stoga
me nije naro?ito iznenadilo kad
Ester nije htela da ?uje ni za knjigu Govori Set...
Autorka Dejn Roberts ulazila je u neku vrstu transa i putala Seta, nefizi?ko bi?e, da
govori kroz nju i tako diktira seriju izuzetno uticajnih knjiga o Setu. Ustanovio sam da
su ti radovi stimulativni i fascinantni, i po?eo da sagledavam put ka odgovorima na
neka od pitanja sa svog spiska. Me?utim, Ester je ova knjiga plaila. Nelagodnost koju
je ose?ala izbila je na povrinu ?im je ?ula kako je napisana i bila je samo poja?ana
kada
je na zadnjoj korici videla neobi?nu sliku Dejn u transu, kako govori umesto Seta.
Slobodno ?itaj tu knjigu ako eli", rekla mi je Ester, ali, molim te, nemoj da je
donosi u spava?u sobu."
Oduvek sam verovao u to da o drvetu valja suditi prema plodovima, stoga sve o ?emu
razmiljam radim sa stanovita ose?anja koje imam u vezi s tim... a veliki deo
Setovog materijala ?inio mi se sasvim ispravnim. Zato mi nije bilo bitno odakle dolazi
ili kako je prezentovan. U sutini, ose?ao sam da sam pronaao dragocene informacije
koje mogu da upotrebim - ali i da ih prenesem drugim ljudima za koje verujem da bi
mogle da im budu od koristi. Bio sam oduevljen!


#3 Alien

Alien

  CARICA

 • Senior Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,897 posts

Posted 06 May 2011 - 21:00

Reila sam se strahova
Ester Hiks
matrala sam da je vrlo pametno i ljubazno od Derija to to mi ne natura knjige o
Setu, jer sam stvarno ose?ala snanu averziju prema njima. Cela ta zamisao da je neko
u kontaktu sa nefizi?kim bi?em stvarala je u meni izrazitu nelagodnost, pa je Deri, da
me ne bi potresao, ustajao rano izjutra i ?itao te knjige dok sam ja jo uvek spavala. S
vremenom, kad bi naao neto to mu je zvu?alo naro?ito zanimljivo, neosetno bi to
provukao u razgovoru i, u trenucima kad moj otpor nije bio toliko intenzivan, ?esto
sam umela da sagledam vrednost ideje. Malo-pomalo, Deri je uvodio jedan po jedan
koncept, sve dok nisam po?ela da gajim istinsko interesovanje za te ?udesne radove.
Naposletku je to postalo na jutarnji ritual. Se-deli bismo zajedno, a Deri bi mi ?itao
iz knjiga o Setu.
Moji strahovi nisu se temeljili ni na kakvom negativnom li?nom iskustvu, ve? na
glasinama koje sam ?ula, verovatno od ljudi koji su ih i sami negde na?uli. Kad se sad
osvrnem unazad, deluje mi krajnje nelogi?no i sama ?injenica da sam uopte gajila te
strahove. U svakom slu?aju, do stvarne promene mog stava dolo je ?im sam shvatila
da mi sve to, to se ti?e mog li?nog iskustva... zapravo prija.
S vremenom, kad je moj strah od Dejninog procesa dobijanja informacija od Seta
nestao, po?ela sam da ose?am neizmerno divljenje prema ovim ?udesnim knjigama.
tavie, toliko smo uivali u ovom tivu da smo pomiljali da odemo u Njujork i
upoznamo Dejn i njenog mua Roberta - pa ?ak i Seta!
Koliki sam put prevalila, u smislu da sam sad ?ak elela i da upoznam ovo nefizi?ko
bi?e. Me?utim, autorkin broj telefona nije bio objavljen, tako da nismo bili sasvim
sigurni koji je slede?i korak potreban za realizovanje tog susreta.
Jednog dana, ru?ali smo u malom kafeu odmah pored knjiare u Skotsdejlu, u Arizoni,
i Deri je listao novu knjigu koju je upravo kupio, kad nam se obratio nepoznat ?ovek
koji je sedeo blizu nas: "Jeste li pro?itali neku od knjiga o Setu?"
Jedva smo poverovali sopstvenim uima, jer nikome nismo govorili da ?itamo te
knjige. Tada je ?ovek upitao: "Jeste li ?uli daje umrla Dejn Roberts?"
Sedam se da su mi se o?i napunile suzama dok me je preplavljivao ose?aj koji su u
meni izazvale ove re?i. Bilo je kao da mi je neko rekao da mi je umrla sestra, a ja
nisam znala za to. Potresno. Osetili smo veliko razo?aranje, budu?i da smo shvatili da
vie ne postoji mogu?nost da upoznamo Dejn ili Roba... ili Seta.
ila kanalie" Tea
Dan ili dva nakon to smo saznali za Dejninu smrt, nali smo se na ve?eri sa svojim
prijateljima i poslovnim saradnicima, bra?nim parom Nensi i Vesom. Imamo jednu
traku koju bismo eleli da ?uje", rekla je Nensi, gurnuvi mi kasetu u ruku. Ponaanje
prijatelja u?inilo mi se ?udnim; prosto, u njemu je bilo ne?eg neobi?nog. tavie, od
njih je dolazio isti ose?aj kao i od Derija, onomad kad je otkrio knjige o Setu. Kao da
su imali tajnu koju su hteli da podele sa mnom, ali su brinuli kako ?u reagovati kad je
saznam.
ta je ovo?"upitala sam.
To je kanalisano, apatom je odvratila Nensi. Ne verujem da smo ni Deri ni ja ikad
?uli re? kanalisano izgovorenu u tom kontekstu. Kako to misli 'kanalisano?", upitala
sam. Dok su Nensi i Ves davali kratko i donekle nepovezano objanjenje, Deri i ja
smo shvatili da zapravo opisuju isti proces . na osnovu kojeg su nastale knjige o Setu.
Ona se zove ila", nastavili su, ,,i govori u ime entiteta po imenu Teo. Dolazi u
Feniks, pa moe da zakae razgovor s njom, ako eli." Odlu?ili smo da zakaemo i
jo uvek se se?am koliko smo bili uzbu?eni zbog toga. Upoznali smo je u prelepoj
ku?i u Feniksu (projektovao ju je Frenk Lojd Rajt). Bilo je usred belog dana i, na moje
olakanje, nije se dogodilo nita ni izdaleka sablasno. Sve je bilo vrlo udobno i
prijatno. Dok smo sedeli u poseti" kod Tea (bolje bi bilo re?i da je Deri bio u poseti
kod Tea - mislim da ja nisam ni re? progovorila za vreme tog sastanka), bila sam
apsolutno zapanjena! Deri je imao svesku punu pitanja, koja je zapisivao jo od svoje
este godine. Bio je tako uzbu?en, postavljao je jedno pitanje za drugim, ponekad
prekidaju?i usred odgovora kako bi imao prilike da postavi jo jedno pitanje pre no to
nam istekne vreme. Pola sata je prosto proletelo, a mi smo se ose?ali divno!
Moemo li sutra ponovo da do?emo?", upitala sam, jer sam sad ve? i sama po?ela da
sastavljam spisak pitanja koja sam elela da postavim Teu.
Da li da meditiram?
Kad smo sutradan ponovo otili tamo, upitala sam Tea (preko ile) ta moemo da
uradimo da bismo bre ostvarili svoje ciljeve. Teo je rekao -Afirmacije, potom mi
rekao jednu veoma lepu: Ja, Ester Hiks, vidim i privla?im sebi, kroz boansku ljubav,
bi?a koja trae prosvetljenje kroz moj proces. Zajednitvo ?e nas oboje uzdi?i, sada.
Deri i ja smo znali za afirmacije; ve? smo ih koristili. Po-tom sam upitala: ta jo?"
Teo je odgovorio: Meditiraj. Dakle, nisam li?no poznavala nikog ko meditira, ali
sama zamisao mi je prosto bila nekako ?udna. To nije bilo neto to sam mogla da
zamislim sebe kako radim. Deri je rekao da to povezuje s ljudima koji ho?e da vide
koliko bi im lo ivot mogao postati koliko bi bola ili bede mogli da podnesu - a da
ipak nastave da postoje. Po mom shvatanju, meditacija je spadala u istu otka?enu
kategoriju kao i hodanje po usijanom ugljevlju, leanje na ekserima ili stajanje na
jednoj nozi po ceo dan, s pruenom rukom spremnom da primi donacije.
Me?utim, onda sam upitala Tea: Dobro, ta podrazumeva pod meditiranjem?" Teo
je odgovorio: 15 minuta dnevno, sedi u tihoj i mirnoj prostoriji, odevena u komotnu
ode?u, i usredredi se na svoje disanje. Dok ti um luta, a luta?e, prosto pusti misao da
ode i ponovo se usredsredi na disanje. Pomislila sam -Dobro, ovo ne zvu?i ba toliko
uvrnuto. Upitala sam da li bi trebalo da dovedem nau ?etrnaestogodinju ?erku,
Trejsi, da upozna Tea, a odgovor je glasio: Ako ona tako eli, ali nije neophodno -jer
ste i vi, tako?e, kanali. Se?am se da mi je bilo sasvim neverovatno da neto tako
?udno kao to je biti kanal - ili neto tako vano - moe da nam bude sve dosad
nepoznato. A onda je kasetofon kljocnuo, nagovetavaju?i, jo jednom, da je nae
vreme isteklo. Nisam verovala daje tako brzo proletelo. Kad sam pogledala na svoj
spisak pitanja koja su ostala bez odgovora, Stivi, ilina prijateljica koja je rukovala
kasetofonom i hvatala beleske za vreme naeg razgovora s Teom, primetila je moda
moju blagu frustraciju, jer je upitala: Da li biste eleli da saznate ime svog duhovnog
vodi?a?", upitala je. Bilo je to pitanje koje nikad ne bih postavila, jer mi je izraz
duhovni vodi? bio sasvim nepoznat. Me?utim, oduvek mi se dopadala ideja o
an?elima ?uvarima, tako da sam rekla: Da, molim vas, da li biste mogli da mi kaete
kako se zove moj duhovni vodi??"
Teo je odvratio: Re?eno nam je da ?ete to doznati u direktnom kontaktu. Ima?ete
nat?ulno iskustvo tokom kojeg ?e vam to biti saopteno.
Otili smo tog dana iz te prelepe ku?e ose?aju?i se bolje ne-go ikad. Teo nas je
podstakao da meditiramo zajedno. Bi?e intenzivnije, zato to ste tako kompatibilni.
Stoga smo, slede?i Teova uputstva, otili pravo ku?i, presvukli se u bademantile
(najkomotniju ode?u koju smo imali), navukli zavese u dnevnom boravku i seli s
namerom da meditiramo (ta god to zna?ilo). Se?am se da sam razmiljala:
Meditira?u 15 minuta svakog dana i saznatu kako se zove moj duhovni vodi?. Iako
smo bili ohrabreni da ovo radimo zajedno, ose?aj je ipak bio pomalo ?udan, pa smo se
zavalili u dve velike fotelje s irokim naslonima s malim etaerom izme?u nas, da ne
bismo videli jedno drugo.


#4 Alien

Alien

  CARICA

 • Senior Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,897 posts

Posted 07 May 2011 - 09:04

Neto die" mojim telom
Teova uputstva u vezi s procesom meditacije bila su vrlo kratka: Sedite u tihu
prostoriju. Obucite neto komotno i usredsredite se na disanje. Dok vam um luta, a
luta?e, prosto pustite misao da ode i ponovo se usredsredite na disanje. Stoga smo
podesili tajmer na 15 minuta i ja sam zatvorila o?i i po?ela sa svesnim disanjem.
Po?ela sam da brojim udisaje i izdisaje. Telo mi je gotovo odmah obamrlo. Ose?aj je
bio vrlo prijatan i uivala sam u njemu. Tajmer se oglasio, prenuvi nas. Postavi
ponovo svesna Derija i sobe, rekla sam: Idemo jo jednom!" Podesili smo tajmer na
jo 15 minuta i opet sam ose?ala kako mi obamrlost obuzima celo telo. Ovog puta
nisam ose?ala fotelju u kojoj sam sedela. Bilo je kao da lebdim tamo u sobi, u kojoj
nema ni?ega sem mene.
Stoga smo podesili tajmer na jo 15 minuta i ponovo sam se uljuljkala u predivan
ose?aj odvojenosti - ali ovog puta proeo me je neverovatan ose?aj da neko ili neto
die mojim telom". Kao da je neto mo?no i drago ubacivalo dah u moja plu?a i
potom ga ponovo izvla?ilo napolje. Sada shvatam daje to bio moj prvi dodir s
Abrahamom, ali u to vreme znala sam samo daje celo moje telo proeto ne?im tako
dragim, koje je u sebi imalo vie ljubavi od bilo ?ega to sam ikad osetila. Deri je
?uo razliku u zvuku mog disanja, pa je zavirio iza etaera i pogledao me, i u?inilo mu
se kao da sam u ekstazi.
Kad se tajmer oglasio, a moja svest o okruenju po?ela da se vra?a, ose?ala sam kako
kroz mene struji energija, druga?ija od bilo ?ega to sam ikad osetila. Bilo je to
najneverovatnije iskustvo u mom ivotu, a zubi su mi zujali (ne cvokotali) jo
nekoliko minuta posle toga.
Kako je zapanjuju?i niz doga?aja doveo do ovog prili?no neverovatnog susreta s
Abrahamom? Iracionalni strahovi koje sam gajila celog ivota, a koji nisu imali
stvarne osnove u mom ivotnom iskustvu, nestali su, zamenjeni krajnje dragim i
li?nim susretom s energijom izvora. Nisam nikad dotad pro?itala nita to bi mi
omogu?ilo da zaista shvatim ta ili ko je Bog, ali znala sam da ono to sam upravo
doivela mora biti upravo to.
Moj nos ispisuje slova
Zbog snanih emocija koje su nas proele prilikom prvog pokuaja, odlu?ili smo da
svakodnevno odvajamo 15 minuta za meditaciju. I tako smo Deri i ja nekih devet
meseci sedali u svoje fotelje, ?utke disali i ose?ali dobrobit. A onda, neposredno pre
Dana zahvalnosti 1985. za vreme meditacije, osetila sam neto novo: glava je po?ela
lagano da mi se pomera. Bilo je vrlo prijatno, u mom stanju odvojenosti, osetiti to
blago kretanje. Ose?ala sam se gotovo kao da letim.
Nisam tome pridavala naro?it zna?aj, sem to sam znala da to ne radim ja i da je vrlo
prijatno.To je tako potrajalo dva ili tri dana svaki put kad smo meditirali, da bih,
otprilike tre?eg dana, shvatila da mi se glava ne pokre?e nasumi?no - ispisivala sam
nosom slova, kao kredom po tabli. Deri", uzviknula sam zapanjeno, pa ja
ispisujem slova nosom!"
S tom svesnom spoznajom da se deava neto ?udesno i da neko pokuava da
komunicira sa mnom, telo su po?eli da mi preplavljuju intenzivni talasi uzbu?enja,
pra?eni marcima. Ni pre ni posle toga nisam osetila tako ?udesno uzbu?enje. A onda
su ispisali: Ja sam Abraham. Ja sam tvoj duhovni vodi?. Volim te. Tu sam da bih
radio s tobom.
Deri je dohvatio svoju svesku i po?eo da zapisuje sve to sam nespretno prevodila
nosom. Slovo po slovo, Abraham je po?eo da odgovara na Derijeva pitanja, ponekad
i satima bez prekida. Bili smo oduevljeni time to smo stupili u kontakt s
Abrahamom na ovaj na?in!
Abraham po?inje da kuca slova
Ovo jeste bio donekle spor i nespretan vid komunikacije, ali Deri je dobijao
odgovore na svoja pitanja, a doivljaj je za nas oboje predstavljao apsolutno veselje. I
tako je to ilo oko dva meseca; Deri je postavljao pitanja, Abraham odgovarao na
njih upravljaju?i pokretima mog nosa, a Deri je sve zapisivao. A onda je jedne
ve?eri, dok smo leali u krevetu, moja ruka po?ela lagano da lupka po Derijevim
grudima. To nisam ja, mora da su oni." Potom sam osetila snaan poriv da kucam na
maini. Otila sam do svoje pisa?e maine i stavila ruke iznad tastature; isto onako
kako mi se dotad glava nevoljno pomerala da bi moj nos ispisao slova u vazduhu, tako
su moje ruke po?ele da se pomeraju po tastaturi. Pomerali su se toliko brzo i sna
no da se Deri pomalo uznemirio. Stajao je pored mene, spreman da me dohvati za
ruke bude li potrebno, jer nije eleo da povredim prste. Rekao je da su se pokretali
takvom brzinom da ih je jedva nazirao. Me?utim, nije bilo potrebe da brine.
Moji prsti dotakli su mnogo puta svaki taster pre no to su po?eli da ispisuju slova
abecede, a potom nastavili dalje, ispunivi skoro punu stranicu sa elimdakucam
elimdakucam elimdakucam, bez velikog slova i razmaka izme?u reci. Po-tom su
moji prsti po?eli da kucaju poruku, polako i metodi?no, u kojoj se trailo da
svakodnevno provedem 15 minuta sede?i za pisa?om mainom. To je, dakle, bio na?in
na koji smo komunicirali naredna dva meseca.
Daktilograf postaje govornik
Jednog dana vozili smo se autoputem u svom malom kadilaku sevilji; s jedne strane
nalazio nam se veliki kamion s prikolicom, a s druge duga?ka kamp-ku?ica. Taj deo
autoputa nije imao propisne bankine i, u trenutku kad su sva tri vozila po?ela da
skre?u, na prili?no otrom zavoju, izgledalo je da ?e obe grdosije da pre?u u nau
traku. Imali smo ose?aj da ?e nas zdrobiti. Usred svega toga, oglasio se Abraham.
Osetila sam da mi se vilica zatee (ose?aj ne mnogo druga?iji od zevanja), a potom su
moja usta po?ela nevoljno da izgovaraju ove reci: Si?i na slede?em izlazu.
Sili smo s autoputa i zaustavili se na parkiralitu ispod nadvonjaka, gde su se Deri i
Abraham satima druili. Bilo je tako uzbudljivo!
Iako sam se, dok se proces mog prevo?enja Abrahama razvijao, iz dana u dan ose?ala
sve prijatnije, zamolila sam Derija da sve ostane naa mala tajna, jer sam se bojala
kako bi drugi mogli da reaguju ako saznaju ta mi se doga?a. S vremenom, me?utim,
a?ica najbliih prijatelja po?ela je da se okuplja da bi razgovarala s Abrahamom, a
nekih godinu dana kasnije odlu?ili smo da otvorimo ova u?enja za javnost, to i dandanas
radimo.
Evolucija mog iskustva u prevo?enju Abrahamovih vibracija nastavlja se iz dana u
dan. Posle svakog seminara smo Deri i ja iznova zadivljeni njihovom
(Abrahamovom) otroumno?u, mudro?u i ljubavlju.
Jednog dana, prasnula sam u grohotan smeh spoznavi: Kako me je plaila pomisao
na tablu koja ispisuje poruke s drugog sveta, a sad sam ja jedna takva tabla!"
Predivna iskustva s Abrahamom se produbljuju
Nikad ne nalazimo prave reci kojima bismo izrazili ono to ose?amo prema ovom
radu s Abrahamom. Deri je, izgleda, oduvek znao ta najvie prieljkuje, i naao je
na?ina da veliki deo toga ostvari i pre susreta s Abrahamom. Ali rekao je da mu je
Abraham ulio svest o naoj svrsi na Zemlji i apsolutno jasnu predstavu o tome kako
dobijam ili r ne dobijamo, a s tim i spoznaju da je kompletna kontrola u naim
rukama. Nema loih" perioda ni baksuznih dana, i nema potrebe da se preputamo
plimi koju pokre?e neko drugi. Uz to, slobodni smo... mi smo jedini tvorci sopstvenog
iskustva - i presre?ni smo zbog toga!
Abraham je objasnio da je razlog to smo Deri i ja ovako savrena kombinacija za
ovaj zajedni?ki rad to to je Derijeva snana elja prizvala Abrahama, dok sam ja
uspela da utiam svoj um i odbacim otpor da bih dozvolila odgovorima da do?u.
Potrebno mi je vrlo malo vremena da pustim da Abraham po?ne da govori kroz mene.
S moje ta?ke gledita, samo iznesem nameru: Abrahame, elim da jasno izgovaram
vae re?i, a potom se usredsredim na disanje. Za samo nekoliko sekundi, osetim
Abrahamovo otroumlje, ljubav i snagu kako narastaju u meni, i onda kre?emo....#5 sturmer

sturmer

  CAR

 • Senior Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 756 posts

Posted 07 May 2011 - 11:14

jel imas tu knjigu u jednom fajlu da ju postavis?

#6 Alien

Alien

  CARICA

 • Senior Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,897 posts

Posted 07 May 2011 - 21:05

QUOTE(sturmer @ 7 May 2011, 12:14 PM) View Post
jel imas tu knjigu u jednom fajlu da ju postavis?


Ne mogy da postavim tekst kao knjigy.

Idemo dalje...


Razgova ram s Abrahamom
Deri Hiks
Ova pustolovina s Abrahamom, kroz Ester, nastavlja da me oduevljava, jer sam
otkrio beskrajan izvor odgovora na naizgled beskrajan niz pitanja koje moje ivotno
iskustvo kao da ne prestaje da iznedrava.
Tokom prvih nekoliko meseci posle upoznavanja s Abrahamom, Ester i ja smo
svakodnevno odvajali malo vremena za razgovor s njim, a ja sam lagano napredovao
sa svojim rastu?im spiskom pitanja. S vremenom, dok se Ester sve vie saivljavala s
idejom da je osoba kadra da utia svoj um i dozvoli ovoj beskrajnoj inteligenciji da
te?e kroz nju, postepeno smo po?eli da proirujemo krug prijatelja i poslovnih
saradnika koji su se okupljali da bi s Abrahamom razgovarali o pojedinostima iz svog
ivota.
Na samom po?etku ovog iskustva, izneo sam Abrahamu svoj spisak goru?ih pitanja.
Nadam se da ?e vas zadovoljiti njihovi odgovori na moja prva pitanja. Razume se, od
tog presudnog trenutka kad sam po?eo da obasipam Abrahama svojim pitanjima,
upoznali smo hiljade ljudi koje su ta pitanja jo vie produbile, ali i dodale tom spisku
sebi vanih pitanja, na koja je Abraham ponudio svoju ljubav i izuzetnu inteligenciju.
Ali evo odakle sam ja po?eo s Abrahamom.
(Nemam na?ina da zaista razumem kako je to Ester kadra da puta Abrahama da
govori kroz nju. S moje ta?ke gledita, Ester zatvara o?i i die vrlo duboko i tiho.
Glava joj se nekoliko trenutaka lagano klati, a potom joj se o?i otvaraju i Abraham mi
se obra?a direktno, ovako kako sledi.)
Mi (Abraham) opisujemo sebe kao u?itelja
Abraham: Dobro jutro! Drago nam je to imamo priliku da vas posetimo. Zahvalni
smo Ester to nam omogu?ava ovu komunikaciju i tebi to je u tome bodri.
Smatramo ovu interakciju neizmerno dragocenom, budu?i da ?e omogu?iti da se
predstavimo svojim fizi?kim prijateljima. Me?utim, osim pukog predstavljanja
Abrahama vaem fizi?kom svetu, ova knjiga obezbedi?e predstavljanje uloge
nefizi?kog u vaem fizi?kom svetu, jer su ovi svetovi, znate, neraskidivo povezani. Ne
postoji na?in da se odvoje jedan od drugog.
Tako?e, pisanjem ove knjige ispunjavamo dogovor sklopljen mnogo pre no to ste vi
dospeli u svoja fizi?ka tela. Mi, Abraham, sloili smo se da ?emo se ovde usredsrediti
na iru, jasniju i stoga snaniju nefizi?ku perspektivu, dok ste se vi, Deri i Ester,
sloili da u svojim veli?anstvenim fizi?kim telima napredujete ka pro?elju misli i
stvaranja. A ?im su vaa ivotna iskustva podstakla u vama jasnu i snanu elju,
sloili smo se da je potrebno da se upoznamo, u svrhu mo?nog zajedni?kog stvaranja.
Deri, jedva ?ekamo da odgovorimo na tvoj duga?ak spisak pitanja (tako promiljeno
pripremljenih i izbruenih na osnovu suprotnosti tvog ivotnog iskustva), jer ima
mnogo ta to elimo da prenesemo svojim fizi?kim prijateljima. elimo da shvatite
veli?anstvenost svog bi?a i elimo da shvatite ko ste zapravo i zat o ste dospeli u ovu
fzi?ku dimenziju.
Uvek je zanimljivo objanjavati naim fizi?kim prijateljima stvari nefizi?ke prirode,
jer sve to vam iznosimo mora potom biti sagledano kroz so?ivo vaeg fizi?kog sveta.
Drugim re?ima, Ester prima nae misli, poput radio-signala, na nesvesnom nivou svog
bi?a, da bi potom prevela u fizi?ke
re?i i koncepte. To to se ovde deava jeste savren spoj fizi?kog i nefizi?kog. Budu?i
da smo kadri da vam pomognemo da shvatite postojanje nefizi?kog domena iz kojeg
govorimo, pomo?i ?emo vam i da jasnije shvatite ko ste zapravo. Jer vi ste, u stvari,
produetak onoga to smo mi.
Ovde nas ima mnogo, a okupili smo se zbog svojih trenutno podudarnih namera i
elja. U vaern fizi?kom okruenju, zovemo se Abraham i poznati smo kao U?itelji
to zn?i oni koji trenutno imaju ira shvatanja, koji mogu da povedu ostale u ta ira,
shvatanja. Znamo da se iz re?i ne u?i, ve? samo iz ivotnog iskustva, ali kombinacija
ivotnog iskustva udruenog s re?ima koje defniu i objanjavaju moe da poja?a
doivljaj u?enja
- i upravo u tom duhu kazujemo vam ove re?i. Postoje univerzalni zakoni koji uti?u
na sve u kosmosu_- na sve nefizi?ko i sve fizi?ko. Ovi zakoni su apsolutni, oni su
ve?ni i sveprisutni (nalaze se svuda). Kad ste akutno svesni ovih zakona, i potpuno ih
razumete, vae ivotno iskustvo se neizmerno poboljava. tavie, tek kad posedujete
svesno i efikasno
poznavanje ovih zakona, kadri ste da budete promiljen tvorac sopstvenog ivotnog
iskustva.
Posedujete unutranje bi?e
Premda ste svakako fizi?ko bi?e koje vidite ovde, u svom fizi?kom okruenju, mnogo
ste vie od onoga to vidite svojim fizi?kim o?ima. Vi ste, u stvari, produetak
nefizi?keenergije izvora. Drugim re?ima, ono vae ire, starije, mudrije nefizi?ko ,,ja"
usredsre?eno je sada u fizi?kom bi?u koje poznajete kao sebe". Nefizi?ki deo vas
nazivamo unutranjim bi?em.
Fizi?ka bi?a o sebi ?esto razmiljaju kao o mrtvima ili ivima i u tom svom na?inu
razmiljanja priznaju katkad da su, pre dolaska u svoje fizi?ko telo, postojala u
nefizi?kom domenu i da ?e se, posle svoje fizi?ke smrti, vratiti u njega. Me?utim,
malo je ljudi koji zaista shvataju da nefizi?ki deo njih ostaje trajno, snano i
predominantno usredsre?en u nefizi?kom domenu,
dok se deo te perspektive uliva u ovu fizi?ku perspektivu i njihovo sadanje
fizi?ko telo.
Poimanje obeju ovih perspektiva i njihovog me?usobnog odnosa od sutinskog je
zna?aja za istinsko razumevanje sebe i na?ina na koji razumevate ono to ste namerili
dolaskom u ovo
fizi?ko telo. Neki taj nefizi?ki deo nazivaju viim bi?em" ili duom". Nije vano
kako ga nazivate, ali je krajnje dragoceno da shvatite da vae unutranje bi?e postoji,
jer tek kad svesno shvatite odnos izme?u sebe i svog unutranjeg bi?a imate pravo
vodstvo.
Ne elimo da menjamo vaa uverenja
Ne dolazimo da bismo menjali vaa uverenja, ve? da vas ponovo upoznamo s ve?nim
zakonima univerzuma, kako biste mogli biti hotimi?an tvorac kakav ste i doli da
budete, jer nema nekog drugog ko bi u vae iskustvo privla?io ono to vi dobijate -
sve radite sami. Ne dolazimo da bismo vas naveli da verujete u bilo ta, jer nema
ni?ega u ta verujete, a da mi ne elimo da u to verujete. A dok posmatramo ovu
?udesnu fizi?ku zemaljsku ravan, vidimo veliku raznolikost onoga u ta verujete - a u
svekolikoj toj raznolikosti postoji savrena ravnotea.
Ove univerzalne zakone predstavi?emo varn u jednostavnom formatu. Tako?e,
ponudi?emo vam prakti?ne procese putem kojih moete promiljeno pristupati
zakonima u svrhu postizanja bilo ?ega to vam'je vano. I premda znamo da ?ete
uivati u kreativnoj kontroli koju ?ete otkriti tokom svog sopstvenog ivotnog
iskustva, znamo da ?e, od svega, najve?u vrednost za vas imati sloboda koju ?ete
otkriti kad nau?ite da primenjujete
Ume?e doputanja.
Budu?i da ve?i deo vas ve? zna sve ovo, smatramo da nam je zadatak da vas
podsetimo na ono to, na nekom nivou, ve? znate. O?ekujemo da ?ete, dok ?itate ove
re?i, ako je to vaa elja, biti korak po korak dovedeni do bu?enja - prepoznavanja
totalnog sebe.
Dragoceni ste svemu to postoji
Naa je elja da ponovo shvatite neizmernu vrednost koju predstavljate za sve to
postoji, jer se istinski nalazite na pro?elju misli i doprinosite univerzumu svakom
svojom milju, re?ju i delom. Niste nia bi?a koja pokuavaju da nadoknade
proputeno, nego tvorci s pro?elja misli koji na raspolaganju imajusve resurse
univerzuma.
elimo da budete svesni svoje vrednosti, jer u odsustvu te svesti, ne privla?ite
zavetanje koje vam istinski pripada. U nedostatku samopotovanja, liavate sebe
svog prirodnog nasle?a neprekidne radosti. I premda univerzum i dalje ose?a blagodat
svega to doivljavate, naa je elja da i vi, tako?e, po?nete da anjete plodove svog
truda ovde i sada.
Naa je apsolutna spoznaja da ?ete na?i klju?eve koji ?e vas odvesti do ivotnog
iskustva koje ste namerili jo pre no to ste se pojavili u ovom telu. Pomo?i ?emo vam
da ispunite svoju ivotnu svrhu, znamo da vam je to vano, jer ?ujemo kako pitate:
Zato sam tu? ta mogu da u?inim da poboljam svoj ivot?Kako da znam ta je
ispravno? A mi smo ovde da bismo detarjno odgovorili na sve to. Spremni smo za
vaa pitanja.#7 Alien

Alien

  CARICA

 • Senior Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,897 posts

Posted 08 May 2011 - 00:08

Uvod u stanje dobrobiti
Deri: Abrahame, ono to bih eleo jeste pripremna knjiga, napisana specijalno za one
koji ele da imaju svesnu kontrolu nad svojim ivotnim iskustvom. eleo bih da
sadri dovoljno informacija i saveta, da bi svaki ?italac mogao odmah da po?ne da
koristi ove ideje i tako odmah oseti pove?anje sre?e ili dobrobiti koju ose?a...
Podrazumeva se da ?e kasnije verovatno eleti dalje pojanjenje u vezi s nekim
konkretnim detaljima.
Abraham: Svi ?e po?eti s mesta na kojem se trenutno nalaze, a mi o?ekujemo da ?e
oni koji trae na?i odgovore u ovoj knjizi. Niko od nas ne moe u svakom trenutku da
ponudi sve to zna ili sve to eli da kae. Stoga ?emo ovde izneti jasnu osnovu za
razumevanje zakona univerzuma, znaju?i da ?e neke interesovati da za?u i dalje od
onoga toje napisano, dok neke i ne?e. Na rad se kontinuirano razvija kroz pitanja
koja nam se postavljaju kao rezultat podsticajnog delovanja onoga o ?emu se ranije
razgovaralo. Ono to smo mi ne prestaje da evoluira.
Univerzalni zakoni, definicije
Postoje tri ve?na univerzalna zakona za koja elimo da vam pomognemo da ih jasnije
razumete, kako biste mogli da ih promiljeno, delotvorno i zadovoljavaju?e
primenjujete u svom fizi?kom izrazu ivota. Zakon privla?enja je prvi od zakona koje
nudimo, jer ako ga ne razumete i niste u stanju da ga delotvorno primenjujete, tada se
drugi zakon, vetina promiljenog stvaranja, i tre?i, ume?e doputanja, ne mogu
primenjivati. Ako ho?ete
da razumete i primenjujete drugi, prvo morate razumeti i delotvorno primenjivati prvi
zakon. A morate da budete kadri da razumete i primenjujete drugi zakon, ako ho?ete
da budete kadri da razumete i primenjujete tre?i.
Prvi zakon, zakon privla?enja, glasi: Sli?no privla?i sli?no.Iako ovo moda zvu?i kao
prili?no jednostavna tvrdnja, ona definie najmo?niji zakon u univerzumu - zakon koji
uti?e na sve, u svakom trenutku. Ne postoji nita to nije pod uticajem ovog mo?nog
zakona.
Drugi zakon, vetina promiljenog stvaranja, glasi: Ono o ?emu razmiljam i u ta
verujem ili o?ekujem - to jeste. Ukratko, dobijate ono o ?emu razmiljate, eleli vi to
ili ne". Promiljena primena razmiljanja zapravo je ono o ?emu je re? u vetini
promiljenog stvaranja, jer ako ne razumete ove zakone i ne primenjujete ih
promiljeno, sasvim je mogu?e da stvarate po automatizmu. Tre?i zakon, ume?e
doputanja glasi: Ja sam ono to jesam i spreman sam da dopustim drugima da
budu ono to jesu. Kad ste spremni da dopustite drugima da budu onakvi kakvi su,
?ak i onda kad oni vama ne doputaju to isto, tada moe da se kae da ste onaj koji
doputa, ali nije verovatno da ?ete dosegnuti tu fazu sve dok prvo ne shvatite kako
dobijate ono to dobijate.
Tek kad shvatite da drugi ne mogu biti deo vaeg iskustva ukoliko ih putem svog
razmiljanja ne pozovete u njega (ili putem panje koju im poklanjate), kao i da
okolnosti ne mogu biti deo vaeg iskustva ukoliko ih putem svog razmiljanja ne
pozovete u njega (ili putem opaanja tih okolnosti), tek tada bi?ete onaj koji doputa,
onakav kakav ste i eleli da budete onda kad ste doli u ovaj izraz ivota.
Razumevanje ova tri mo?na univerzalna zakona i njihova promiljena primena,
dove?e vas do radosne slobode koja je rezultat ?injenice da ste u stanju da stvarate
sopstveno ivotno iskustvo, ba onakvo kakvo elite da bude. ?im shvatite da vi sami
pozivate u voje iskustvo sve ljude, okolnosti i doga?aje, i to putem svog razmiljanja,
po?e?ete da ivite ivot kakav ste i nameravali kad ste doneli odluku da do?ete u ovo
fizi?ko telo. I tako, razumevanje mo?nog zakona privla?enja, udrueno s namerom da
promiljeno stvarate svoje ivotno iskustvo, dove?e na kraju do neuporedive
slobode, one koja moe da potekne samo iz potpunog razumevanja i primene ume?a
doputanja.#8 Alien

Alien

  CARICA

 • Senior Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,897 posts

Posted 08 May 2011 - 21:13

Deo drugi
Zakon
privla?enja
Univerzalni zakon privla?enja, definicija
Deri: Dakle, Abrahame, pretpostavljam daje prvo o ?emu ?e nam detaljno govoriti
zakon privla?enja. Znam da si rekao da je to najmo?niji zakon.
Abraham: Ne samo daje zakon privla?enja najmo?niji zakon univerzuma, ve? morate i
da ga razumete da bi sve ostalo to vam govorimo imalo neku vrednost. Tako?e,
morate da ga razumete i da biste mogli da na?ete logiku u svemu to proivljavate vi
ili neko drugi. Zakon privla?enja uti?e na sve u vaem ivotu i ivotima onih oko vas.
On je osnova svega to vidite da se manifestuje. On je osnova svega to dolazi u vae
iskustvo. Svest o zakonu privla?enja i shvatanje njegovog funkcionisanja od
sutinskog su zna?aja za svrsishodan ivot. tavie, od sutinskog su zna?aja za
radostan ivot kakav ste doli da ivite.
Zakon privla?enja glasi: Sli?no privla?i sli?no. Kad kaete: Svaka ptica svome jatu
leti", zapravo govorite o zakonu privla?enja. Dokaze za to vidite kad se probudite
ose?aju?i se nesre?ni, pa stvari tokom dana postaju samo sve gore i gore, da biste na
kraju dana rekli: Nije trebalo da ustajem iz kreveta." Vidite dokaze o zakonu
privla?enja u drutvu u kojem ivite onda kad vidite da oni koji najvie govore o
bolesti, od te bolesti i boluju; kad vidite da oni koji najvie govore o prosperitetu,
imaju taj prosperitet. Zakon privla?enja evidentan je onda kad podesite svoj radio na
talasnu duinu 88,8FM i o?ekujete da primate ono to emituje antenski toranj od
88,8FM, jer shvata
te da se radio signali izme?u antenskog tornja i vaeg prijemnika moraju poklapati.
Kad po?nete da razumevate - ili, bolje re?eno, kad po?nete da se prise?ate - ovog
mo?nog zakona privla?enja, dokazi o njemu, koji vas okruuju, bi?e lako vidljivi, jer
?ete po?eti da prepoznajete egzaktnu korelaciju izme?u onoga o ?emu razmiljate i
onoga to zaista dolazi u vae iskustvo. Nita se ne pojavljuje u vaem iskustvu tek
tako. Vi ga privla?ite -sve to. Bez izuzetka.
Budu?i da zakon privla?enja reaguje na misli koje gajite u svakom trenutku, ta?no je
kad kaemo da stvarate vlastitu stvarnost. Sve to doivljavate privu?eno vam je zato
to zakon privla?enja reaguje na misli koje nudite. Bilo da se se?ate ne?ega iz
prolosti, opaate neto u sadanjosti ili zamiljate neto iz svoje budu?nosti, misao na
koju ste usredsre?eni u mo?nom sadanjem trenutku aktivira u vama vibraciju -a
zakon privla?enja odmah reaguje na nju.
Ljudi ?esto objanjavaju, upravo onda kad se u njihovom iskustvu deavaju neeljene
stvari, da sasvim sigurno nisu oni sa-mi stvorili tako neto. Ne bi nikad uradio sebi
neto to ne elim!", objanjavaju. A iako znamo da niste namerno doveli tu neeljenu
stvar u svoje iskustvo, ipak moramo objasniti da ste je samo vi mogli izazvati, jer niko
drugi osim vas nema mo? da privu?e ono to vam dolazi. Usredsre?uju?i se na to
neto neeljeno, na sutinu toga, stvorili ste to po automatizmu. Budu?i da niste
razumevali zakone univerzuma ili, da tako kaemo, pravila igre, pozvali ste u svoje
iskustvo neto neeljeno, i to tako
to ste tome ne?emu poklanjali panju.
Da biste bolje razumeli zakon privla?enja sagledajte sebe kao magnet koji privla?i ka
vama sutinu onoga o ?emu razmiljate i to ose?ate. Stoga, ako se ose?ate debelo, ne
moete privla?iti vitkost. Ako se ose?ate siromano, ne moete privla?iti prosperitet, i
tako dalje. To prkosi zakonu.
Razmiljanje je pozivanje
to bolje razumete zakon privla?enja, ima?ete vie interesa da promiljeno
usmeravate svoje misli jer, dobijate ono o ?emu razmiljate, eleli vi to ili ne.
Bez izuzetka, ono o ?emu razmiljate jeste ono to po?injete da pozivate u svoje
iskustvo. Kad poklonite malu misao ne?emu to elite, putem zakona privla?enja, ta
misao narasta sve ve?a i postaje sve jaca. A to ve?a narasta, misao privla?i sve vie
mo?i i sve je sigurnije da ?ete doiveti to iskustvo. Kad vidite neto to biste voleli da
doivite i kaete: Da, voleo bih to da imam", pozivate to u svoje iskustvo putem
panje koju mu poklanjate. Me?utim, kad vidite neto to ne elite da doivite,
uzviknete: Ne, ne, ne elim to!", ?ime pozivate to u svoje iskustvo, putem panje
koju mu poklanjate. U ovom univerzumu, koji se zasniva na privla?enju, izuzeci ne
postoje. Panja koju ne?emu poklanjate uklju?uje to neto u vau vibraciju, a ako
dovoljno dugo usmeravate na to svoju panju ili svest, zakon privla?enja dove?e ga u
vae iskustvo, jer ne" ne postoji. Da pojasnimo, kad pogledate u neto i uzviknete:
Ne, ne elim to da doivim; bei od mene.1" tada ga, zapravo, prizivate u svoje
iskustvo, jer u univerzumu zasnovanom na privla?enju ne postoji ne". Panja koju
tome poklanjate kazuje mu:
Tako je, neka mi do?e to to ne elim!"
Sre?om, ovde u vaoj fizi?koj vremensko-prostornoj stvarnosti, stvari se u vaem
iskustvu ne manifestuju trenutno. Postoji ?udesan vremenski razmak izme?u trenutka
kad po?nete da razmiljate o ne?emu i trenutka kad se to manifestuje. Ovaj vremenski
razmak prua vam mogu?nost da sve vie preusmeravate panju u pravcu stvari za
koje zaista elite da se manifestuju u vaem iskustvu. A dugo pre no to se
manifestuju (u stvari, onda kad prvi put pomislite na njih), po tome kako se ose?ate
jasno vam je da li je to neto za ta elite da se manifestuje ili nije. Ukoliko nastavite
da poklanjate panju tome bez obzira na to da li je to neto to elite ili to ne elite -
to ?e do?i u vae iskustvo.
Ovi zakoni, ?ak i ako ne razumete ta ?ine, uti?u na vae iskustvo i onda kad ne znate
za njih. I premda moda niste svesni da ste ?uli za zakon privla?enja, njegovo mo?no
dejstvo evidentno je u svim aspektima vaeg ivotnog iskustva.
Dok razmiljate o onome to ovde ?itate i po?injete da uo?avate korelaciju izme?u
onoga to mislite, onoga to govorite i onoga to dobijate, po?e?ete da shvatate mo?ni
zakon privla?enja. A kad budete promiljeno usmeravali svoje misli i usredsre?ivali se
na ono to elite da privu?ete u svoje iskustvo, po?e?ete da primate ivotno iskustvo
koje prieljkujete u vezi sa svim.
Va fizi?ki svet je prostrano i raznoliko mesto, puno zadivljuju?eg mnotva doga?aja i
okolnosti, od kojih neke odobravate (i voleli biste da ih doivite), a neke ne
odobravate (i ne biste voleli da ih doivite).
Dolaze?i u ovo fizi?ko iskustvo, niste imali nameru da traite od sveta da se promeni
da bi se prilagodio vaim stavovima o tome kakve bi stvari trebalo da budu, i to tako
to ?e eliminisati sve ono to ne odobravate i dodati ono to odobravate.
Ovde ste da biste oko sebe stvarali svet po svom izboru, istovremeno doputaju?i svetu
-onom koji je po izboru drugih - da tako?e postoji. I mada njihov izbor ni u kom
pogledu ne ugroava va, panja koju mu poklanjate zaista uti?e na vau vibraciju, te
stoga i na vau ta?ku privla?enja.
Moje misli imaju magnetsku mo?
Zakon privla?enja i njegova magnetska mo? seu u univerzum i privla?e misli koje su
mu vibraciono sli?ne... i donose ih vama: panja koju pridajete odre?enim temama,
vae aktiviranje misli i odgovor zakona privla?enja na te misli odgovorni su za svaku
osobu, svaki doga?aj i svaku okolnost koji dolaze u vae iskustvo. Sve ove stvari
donesene su u vae iskustvo putem neke vrste snanog magnetskog levka, budu?i da
su vibraciono podudarne s vaim mislima.
Dobijate sutinu onoga o ?emu razmiljate, bez obzira da li je to neto to elite ili
nije. U prvi mah vam ovo moe zvu?ati uznemiruju?e, ali, s vremenom, o?ekujemo da
?ete po?eti da cenite pravednost, doslednost i apsolutnost ovog mo?nog zakona
privla?enja. ?im shvatite ovaj zakon i po?nete da vodite ra?una o tome ?emu pridajete
panju, povrati?ete kontrolu nad svojim ivotnim iskustvom. S tom kontrolom,
ponovo ?ete se prisetiti da ne postoji nita to elite a to ne moete i posti?i, i da ne
postoji nita to ne elite a to ne moete odstraniti iz svog iskustva.
Razumevanje zakona privla?enja i prepoznavanje apsolutne korelacije izme?u onoga
to mislite i ose?ate - i onoga to se manifestuje u vaem ivotnom iskustvu -
prouzrokova?e da budete svesniji podsticajnog dejstva sopstvenih misli. Po?e?ete da
uo?avate da vae misli mogu da budu podstaknute ne?im
to ?itate ili gledate na televiziji ili ?ujete ili vidite iz ne?ijeg tu?eg iskustva. A kad
jednom vidite dejstvo koje zakon privla?enja ima na ove misli, koje po?inje kao malo
i narasta sve snanije s panjom koje im pridajete, oseti?ete elju da po?nete da
usmeravate misli navie onih stvari koje elite da doivite. Naime, o ?emu god da
razmiljate, i bez obzira na to koji je izvor podstakao te misli... dok prebirate tu misao
u glavi, zakon privla?enja stupa u dejstvo i po?inje da vam nudi druge misli,
razgovore i iskustva sli?ne prirode. Bez obzira na to da li se prise?ate prolosti,
uo?avate sadanjost ili zamiljate budu?nost, to radite upravo sad, a sve ono na ta se
usredsre?ujete prouzrokuje aktiviranje vibracije na koju reaguje zakon privla?enja. U
po?etku moda u sebi razmiljate o ne?emu, ali ako dovoljno dugo mislite o tome,
po?e?ete da uo?avate da drugi ljudi po?inju da raspravljaju o tome s vama, budu?i da
zakon privla?enja pronalazi druge koji emituju sli?nu vibraciju i dovodi ih pravo do
vas. to se due usredsre?ujete na neto, to postaje sve ja?e; a to je ja?a vaa ta?ka
privla?enja prema tome, vie se dokaza o tome pojavljuje u vaem ivotnom iskustvu.
Bez obzira na to da li se usredsre?ujete na ono to elite ili ono to ne elite, dokazi o
vaim mislima neprestano se slivaju prema vama.
Moje unutranje bi?e komunicira putem emocija
Vi ste mnogo vie nego to vidite ovde u svom fizi?kom telu, jer iako ste, odista,
?udesan fizi?ki tvorac, istovremeno postojite i u drugoj dimenziji. Postoji deo vas,
nefizi?ki deo vas mi ga nazivamo vaim unutranjim bi?em - koji postoji ovog ?asa,
dok ste ovde u ovom fizi?kom telu.
Vae emocije su va fizi?ki pokazatelj odnosa izme?u vas i vaeg unutranjeg bi?a.
Drugim re?ima, budu?i da ste usredsre?eni na temu i imate specifi?nu viziju i
miljenje o njoj, vae unutranje bi?e tako?e je usredsredeno i ima viziju i miljenje o
njoj. Emocije koje ose?ate va su pokazatelj podudaranja ili nepodudaranja tih
miljenja. Na primer, moda se neto desilo i vae trenutno miljenje o sebi je da ste
mogli postupiti bolje ili da niste pametni ili da ste nedostojni. Poto je trenutno
miljenje vaeg unutranjeg bi?a da vam ide sasvim dobro i da ste pametni i ve?no do
stojni, prisutno je definitivno nepodudaranje ovih miljenja, koje vi onda ose?ate kao
negativnu emociju. S druge strane, kad ose?ate da ste ponosni na sebe ili da volite
sebe ili nekog drugog, vae trenutno miljenje se mnogo blie podudara s onim to tog
trenutka ose?a vae unutranje bi?e; u tom slu?aju, ose?ali biste pozitivne emocije
ponosa, ljubavi ili potovanja. Vae unutranje bi?e, ili energija izvora, uvek vam
prua onu perspektivu koja vam najvie ide u korist, a kad se i vaa perspektiva
podudari s tim, dolazi do pozitivnog privla?enja. Drugim recima, to se bolje ose?ate,
to je bolja i vaa ta?ka privla?enja, i sve bolje ispada za vas. Uporedne vibracije vae
perspektive i vaeg unutranjeg bi?a odgovorne su za ovo veli?anstveno vodstvo koje
vam je uvek dostupno. Budu?i da zakon privla?enja uvek reaguje na vibraciju koju
emitujete i ponaa se u skladu s njom, od izuzetne je pomo?i ako shvatite da vam vaa
emocija omogu?ava da znate da li ste u procesu stvaranja ne?ega to elite ili ne?ega
to ne elite.
?esto, kad nai fizi?ki prijatelji saznaju za mo?ni zakon privla?enja i po?nu da
razumevaju da privla?e sebi stvari posredstvom onoga to misle, nastoje da prate
svaku misao, ose?aju?i ?esto oprez u pogledu svojih misli. Me?utim, pra?enje misli je
teko, zato to postoji tako mnogo stvari o kojima moete da razmiljate, a zakon
privla?enja neprestano donosi sve vie.
Umesto to nastojite da pratite svoje misli, podsti?emo vas da naprosto obra?ate
panju na to kako se ose?ate. Jer, ukoliko odaberete misao koja nije u skladu s
na?inom kako stvari sagledava onaj slobodoumniji, stariji, mudriji i neniji deo vaeg
unutranjeg bi?a, oseti?ete nesklad, a potom lako preusmeriti svoje misli na neto
zbog ?ega se ose?ate bolje i to vam, prema tome, bolje slui.
Kad ste doneli odluku da pre?ete u ovo fizi?ko telo, znali ste da ?ete imati pristupa
ovom divnom emocionalnom sistemu za navo?enje, jer ste znali da ?ete putem svojih
divnih, vazda prisutnih emocija, biti kadri da shvatite da li ste zastranili u odnosu na
svoju iru spoznaju ili plovite zajedno s njom.
Kad razmiljate u pravcu ne?ega to elite, oseti?ete pozitivnu emociju. Kad
razmiljate u pravcu ne?ega to ne elite, oseti?ete negativnu emociju. I tako,
jednostavnim obra?anjem panje na to kako se ose?ate, zna?ete u svakom trenutku iz
kojeg" pravca vae mo?no, magnetsko bi?e privla?i ono o ?emu razmiljate.
Moj sveprisutni emocionalni sistem za navo?enje
Va ?udesni emocionalni sistem za navo?enje jeste vaa velika prednost, zato to je
zakon privla?enja uvek na delu, bili vi svesni toga ili ne. Stoga, kad god razmiljate o
ne?emu to ne elite i ostajete usredsre?eni na tu misao, po zakonu privla?ite sve vie i
vie i vie, sve dok naposletku ne privu?ete podudarne doga?aje ili okolnosti pravo u
svoje iskustvo. Me?utim, ako ste svesni svog emocionalnog sistema za navo?enje i
osetljivi na to kako se ose?ate, tada ?ete jo u po?etnoj, suptilnoj fazi primetiti da se
usredsre?ujete na neto to ne elite i lako moete da promenite misao, tako da po?ne
da privla?i neto to elite. Ukoliko niste osetljivi na to kako se ose?ate, tada ne?ete
svesno prime?ivati da razmiljate u pravcu onoga to ne elite i vrlo lako moete
privu?i neto vrlo obimno i mo?no, a to niste eleli i s ?ime ?ete docnije vrlo teko
iza?i na kraj.
Kad vam sine neka ideja i jedva ?ekate da je sprovedete u delo, to zna?i da se vae
unutranje bi?e vibraciono podudara s tom idejom, a vaa pozitivna emocija je
pokazatelj da se vibracija vae misli ovog ?asa podudara s vibracijom vaeg
unutranjeg bi?a. To je, u stvari, ono to opisujemo kao inspiraciju: za trenutak,
savreno se podudarate s irom perspektivom svog unutranjeg bi?a i, zbog tog
sklada, primate od njega jasnu komunikaciju, ili vodstvo.


#9 Alien

Alien

  CARICA

 • Senior Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,897 posts

Posted 09 May 2011 - 22:23

ta ako elim da se to desi bre?
Zbog zakona privla?enja, podudarne misli bivaju privu?ene jedna drugoj i, za to
vreme, postaju snanije. A dok postaju snanije - i stoga blie manifestaciji - emocija
koju ose?ate tako?e se srazmerno pove?ava. Kad se usredsredite na neto to
prieljkujete, tada ?e se, putem zakona privla?enja, privla?iti sve vie i vie misli o
tome to prieljkujete, a vi ?ete ose?ati jo pozitivniju emociju. Stvaranje ne?ega
moete da ubrzate prosto tako to ?ete pridavati tome vie panje - zakon privla?enja
stara se o ostalom i dovodi vas do sutine predmeta vaih misli.
Re?i eleti ili prieljkivati definisali bismo na slede?i na?in: usredsre?ivati panju ili
misliti o ne?emu, doivljavaju?i za to vreme pozitivnu emociju. Kad pridajete panju
ne?emu i za to vreme ose?ate samo pozitivnu emociju, to neto ?e vrlo brzo do?i u
vae iskustvo. Ponekad ?ujemo kako nai fizi?ki prijatelji izgovaraju re?i kao to su
elim ili prieljkujem, ose?aju?i istovremeno sumnju ili strah da se ta njihova elja ne
moe ostvariti. S nae ta?ke gledita, nije mogu?e imati ?istu elju i u isto vreme
ose?ati negativnu emociju.
?ista elja uvek je pra?ena pozitivnom emocijom. Moda se zato ljudi ne slau s
naom upotrebom re?i eleti ili prieljkivati. ?esto tvrde da elja" podrazumeva neku
vrstu nedostatka i protivre?na je svom zna?enju, i mi se slaemo s tim. Me?utim,
problem nije u re?i ili etiketi po sebi, ve?, umesto toga, u stanju emocije koja se
izraava za vreme upotrebe re?i.
Naa je elja da vam pomognemo da shvatite da s bilo kog mesta na kojem se nalazite
moete sti?i gde god elite, bez obzira na to gde se nalazite ili koje je vae trenutno
stanje. Najvanije od svega je da shvatite daje vae trenutno psihi?ko stanje, ili va
stav, osnova s koje ?ete privu?i jo. Prema tome, mo?an i dosledan zakon privla?enja
reaguje na sve u ovom vibracionom univerzumu - spajaju?i ljude s podudarnim
vibracijama, spajaju?i situacije s podudarnim vibracijama i spajaju?i misli s
podudarnim vibracijama. Zaista, sve u vaem ivotu, od na?ina na koji vam misli
prolaze umom do ljudi s kojima se mimoilazite u saobra?aju, jeste takvo kakvo
je blagodare?i zakonu privla?enja.
Kako elim da vidim sebe?
Ve?ini vas stvari se u ivotu odvijaju dobro i elite da se tako i nastavi, ali ima i stvari
za koje biste eleli da su druga?ije. Da bi se te stvari promenile, potrebno je da ih
vidite onakve kakve elite da budu, a ne onakve kakve jesu. Ve?ina misli koje
verovatno gajite je u vezi sa stvarima koje uo?avate, to zna?i da ono to jeste
dominira vaim fokusom, panjom, vibracijom, te prema tome i vaom ta?kom
privla?enja. Ovo se dodatno pove?ava time to oni oko vas uo?avaju vas.
Dakle, kao rezultat prekomerne koli?ine panje koju ve?ina vas pridaje svojoj
trenutnoj situaciji (to jeste), promene se deavaju vrlo sporo ili se uopte i ne
deavaju. U va ivot doti?e stabilan priliv razli?itih ljudi, ali sutina ili tema tih
iskustava ne menja se mnogo.
Da biste izveli istinsku pozitivnu promenu u svom iskustvu, mo
rate da zanemarite stvari kakve su sada - kao i to kako vas vide drugi -i pridate
mnogo vie panje tome kakve elite da stvari budu. Uz . malo vebe, izmeni?ete
svoju ta?ku privla?enja i doiveti znat
nu promenu u svom ivotnom iskustvu. Bolest moe da se pretvori u zdravlje,
nedostatak izobilja moe da postane izobilje, loi odnosi mogu se zameniti dobrima,
zbunjenost jasno?om, i tako dalje.
Namernim usmeravanjem misli - umesto da prosto opaate ono to se oko vas deava
- po?e?ete da menjate vibracioni obrazac na koji reaguje zakon privla?enja. S
vremenom, uz mnogo manje truda nego to moda trenutno verujete, vie ne?ete
- regovanjem na to kako vas drugi doivljavaju - stvarati budu?nost tako sli?nu vaoj
prolosti i sadanjosti. Umesto toga, bi?ete mo?an promiljeni tvorac sopstvenog
iskustva.
Teko da ?ete videti vajara kako samo baci veliki grumen gline na radni sto i onda
uzvikne: Uh, nije ispalo kako treba!" On zna da mora da zarije ruke u tu glinu i
oblikuje je, ako ho?e da se vizija u njegovoj glavi poklopi s glinom na stolu.
Raznolikost vaeg ivotnog iskustva daje vam glinu od koje ?ete oblikovati svoje
ivotno iskustvo; puko opaanje tog ivotnog iskustva, onakvog kakvo je, a da ga se
pri tom ne do?epate i ne oblikujete ga tako da se podudara s vaim eljama, nije
zadovoljavaju?e - i nije ono to ste imali na umu kad ste odlu?ili da do?ete u ovu
prostorno-vremensku stvarnost. elimo da razumete da se vaa glina, bez obzira na to
kako sada moda izgleda, da oblikovati. Bez izuzetka.
Dobrodoao na planetu Zemlju, maleni
Moda smatrate da bi vam bilo lake da ste ove re?i ?uli prvog dana svog ivotnog
iskustva na planeti Zemlji. A da smo vam se obratili prvog dana vaeg fizi?kog
ivotnog iskustva, evo ta bismo vam rekli:
Dobrodoao na planetu Zemlju, maleni... Nema ni?ega to ne moe biti, raditi ili
imati. Ti si veli?anstveni tvorac i ovde si zbog svoje mo?ne i promiljene elje da
bude ovde. Primenio si ?udesno ume?e
promiljenog stvaranja i, blagodare?i svojoj sposobnosti da to u?ini, dospeo si
ovamo. Kreni napred, misle?i na ono to eli, privla?e?i ivotna iskustva koja ?e ti
pomo?i da odlu?i ta eli, a kad odlu?i, misli samo na to.
Najve?i deo vremena provodi?e prikupljaju?i podatke -podatke koji ?e ti pomo?i da
uvidi ta je ono to eli... Tvoj stvarni zadatak je da odlu?i ta eli i potom se
usredsredi na to, jer ?e to tako i privla?iti. To je proces stvaranja: razmiljanje o
onome to eli, i to toliko
jasno da tvoje unutranje bi?e ponudi emociju. A dok emituje misao kombinovanu s
emocijom, postaje najsnaniji od svih magneta. To je proces putem kojeg ?e u svoje
iskustvo privu?i ono to eli.
Mnogo onoga o ?emu ?e razmiljati ne?e biti snano u svom privla?enju, a ni u
po?etku osim ako ne ostane usredsre?en dovoljno dugo da to postane neto vie.
Naime, s pove?anjem kvantiteta, pove?ava se i snaga. A s pove?anjem kvantiteta i
snage, ja?a?e i emocija koju ?e ose?ati iz svog unutranjeg bi?a.
Kad gaji misli koje za sobom povla?e emociju, pristupa mo?i univerzuma. Kreni
napred (rekli bismo vam) ovog prvog dana svog ivotnog iskustva, znaju?