Jump to content
Depresija Forum

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

pukla_ko_kokica

Blokiran mozak - Jeffrey M. Schwartz , Beverly Beyette

Recommended Posts

Brain Lock: Free Yourself from Obsessive-Compulsive Behavior

 

O knjizi:

 

Knjiga-monografija "Blokiran mozak" (u originalu na engleskom: "Brain Lock") autora Džefrija Å varca (J effrey M. Scwarz) je podeljena na 3 poglavlja: ÄŒetiri Koraka, Primena ÄŒetiri Koraka u vaÅ¡em životu i PriruÄnik za samotretman metodom "U ÄŒetiri Koraka".

U predgovoru i uvodu autor diskutuje pojmove opsesije, kompulsije kao i osnovnu ideju metode samotretmana "U Äetiri koraka". Daju se detaljni opisi i primeri tzv. opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP) i lista uobiÄajenih OKP simptoma, tako da svaki potencijalni pacijent i korisnik ove korisne knjige može sebe lako da pronaÄ‘e.

U prvom poglavlju "Četiri Koraka" detaljno se razrađuju te originalne 4 faze u tretmanu OKP: preimenovanje, ponovno određivanje, refokusiranje i ponovno vrednovanje.

Prvi korak autor je lucidno nazvao "Preimenovanje" sa idejom koju bolesnik stalno sebi treba da ponavlja: to Å¡to Äinim nisam ja, ta prisilna misao (opsesija) ili prisilna radnja (kompulsija) nije zapravo moja prava liÄnost - to je samo moj OKP. Poruka je jasna: to Å¡to Äinim nije ludilo, to je blokiranost moga mozga, to je samo jedan hemijski proces. Taj korak u razdvajanju simptoma od celokupne liÄnosii je oÄigledno poÄetni potez koji je veoma važan u daljem postupku.

Drugi korak se naziva "Ponovno odreÄ‘ivanje". U ovom poglavlju se daju dalja i detaljnija objaÅ¡njenja biohemijskih procesa u mozgu koji su u vezi sa pojedinim anatomskim strukturama, a sve sa ciljem da se pacijentu pojasne složena deÅ¡avanja u njegovom mozgu. Kod OKP mozak se "zaglavi li brzini", jer neispravno funkcioniÅ¡e "promena brzina li automatskom menjaÄu" li odreÄ‘enim moždanim strukturama. SuÅ¡tina je postići "otkljuÄavanje mozga" i pripremiti mozak da poÄne ispravno da "menja brzine".

Treći korak je autor nazvao "Refokusirartie" i rtiegov cilj je da nauÄi pacijenta da svoju pažnju sa neprijatnih prisilnih misli i podsticaja refokusira na neku drugu, prijatniju aktivnost. Ovo je korak kada se konaÄno pobeÄ‘uje "neprijatelj". Uputstvo je da se mora biti veoma aktivan. Savetuje se najmanje dva puta dnevno petnaestominutna aktivnost sa porukom - uradite neÅ¡to drugo, neÅ¡to celishodno i neÅ¡to u Äemu uživate. Mora se koristiti i Nepristrasni PosmatraÄ, a potrebno je i beležiti misli i ponaÅ¡artie (voditi dnevnik), jer "menjanjem ponaÅ¡anja menjaju se i biohemijski procesi u mozgu".

I konaÄno, ÄŒetvrti Korak je "Ponovno vrednovanje - Reva­lorizovanje" . Glavni princip koji je ugraÄ‘en u Revalorizovartie je: Å¡to bolje uoÄite Å¡ta je vaÅ¡ OKP pre ćete moći da ga odbacite kao bezvredno smeće koje nije vredno vaÅ¡e pažnje. MeÄ‘utim, ovo je lako reći a teÅ¡ko uraditi. Mora se revalorizovati na aktivan naÄin, a to znaÄi maksimalno ukljuÄiti Nepristrasnog PosmatraÄa koji će stalno govoriti: "Ovo nisi Ti, to je samo tvoj OKP!" Tako će se ojaÄati i um, a moćan um može da menja mozak i rezultat svega će biti "samokomandovanje i samopoÅ¡tovanje".

Tako se Äitalac preko detaljne razrade tehnike "ÄŒetiri koraka" uvodi u drugo poglavlje sa naslovom: "Primena ÄŒetiri Koraka u vaÅ¡em životu". Tu se ova tehnika samokontrole diskutuje tako Å¡to je pokazano da ona ojaÄava liÄnu slobodu, da je korisna u komunikaciji sa Älanovima porodice, a uoÄena je delotvornost i u tretirartiu drugih psihijatrijskih poremećaja kao Å¡to su patoloÅ¡ko kockanje, kompulsivno seksualno ponaÅ¡anje, zloupotreba raznih psihoaktivnih materija, preterano uzimanje hrane. U ovom poglavlju se diskutuje i veza OKP i lekova, kao i analiza metode ÄŒetiri Koraka u komparaciji sa tradicionalnom bihejvior terapijom (terapijom ponaÅ¡anja). Daje se i koristan formular (upitnik) za testiranje OKP-a kao i dnevnik samotretmana pacijenta sa OKP­om.

Treće poglavlje nosi naziv "PriruÄnik za samotretman" metodom "U ÄŒetiri Koraka" i predstavlja neku vrstu rezimea i "utvrÄ‘ivanja preÄ‘enog gradiva".

Posebno treba istaći da je ova knjiga pisana veoma razumljivim jezikom, razumljivim kako struÄnjaku tako joÅ¡ i viÅ¡e laiku, jer je upravo za njega ponajviÅ¡e i napisana. Obiluje mnogim primerima iz postojeće kliniÄke prakse (autor je uspeÅ¡no leÄio hiljadu sluÄajeva OKP-a) tako da su opisi simptoma brojnih pacijenata izvanredan naÄin da se Äitalac sa potencijalnim ili manifestnim opsesivno-­kompulzivnim poremećajem prepozna u istoriji bolesti nekog drugog pacijenta. Ako tome dodamo duhovite komparacije kojima se složeni moždani mehanizam jasno svodi na svakodnevni život (npr. menjaÄ se zaglavio pri promeni brzina) - onda je jasno da će od jedne ovakve knjige veliku korist imati i struÄnjaci (psihijatri, psiholozi, socijalni radnici ... ) ali i obiÄno "puÄanstvo" odnosno bolesnici sa OKP.

Knjiga je pisana jednim veoma sugestivnim jezikom kao i jasnim i podstiÄućim naÄinom obraćanja Äitaocu, tako da je potpuno logiÄno Å¡to je autor imao tako mnogo uspeha sa ovom metodom u svojoj kliniÄkoj i terapeutskoj praksi.

Toplo preporuÄujem izdavanje knjige "Blokiran mozak" Džefrija Å varca s nadom da će znaÄajno pomoći pacijentima obolelim od jedne izuzetno komplikovane i terapijski Äesto rezistentne neurotiÄne manifestacije poznate kao opsesivno - kompulzivni poremećaj. Å tampanje i izdavanje ove knjige je "Peti korak" u tretmanu OKP-a.

 

RECENZENT

U Beogradu 1.06.1997 Prof dr sci Jovan Marić

Share this post


Link to post

×
×
  • Create New...